Polígons Empresaris per al Solsonès General Continua la dinamització dels Poligons.

Continua la dinamització dels Poligons.

 ASSISTENTS

Nom Responsabilitat
Ferran Estruch Alcalde de Cardona
Lluís Xavier González Regidor Promoció Econòmica Aj. Solsona
Josep Tristany Regidor Promoció Econòmica Aj. Cardona
Jordi Feliu Responsable àrea de polígons (Aes)
Manel Martinez Tècnic promoció econòmica Aj. Solsona
Roser de Puig Tècnic promoció econòmica Aj. Cardona
Montse Riu Dinam. associacions empresarials Solsona-Cardona
Francesc Ribera Director de l’UPIC
Cristian Bardají Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestruc. CCB
Jordi Tugas Representant Aj. Olius

 

El desenvolupament de la reunió té lloc a l’Ajuntament de Cardona.

L’Ajuntament d’Olius s’afegeix al projecte.

 

ORDRE DEL DIA

 

1-   Anàlisi de l’estat de la documentació sol·licitada

2-   Enquesta i entrevistes

3-   Aportacions a l’enquesta i carta introductòria

4-   Cens empresarial

5-   Accions concretes

6-   Altres temes

 

  1. 1.   Anàlisi Estat documentació sol·licitada

El Francesc comenta que hi ha informació que va sol·licitar als Ajuntaments que encara no s’ha rebut. El motiu és que estan esperant que els la faci arribar el SOC. Demana als representants dels Ajuntaments si estan d’acord que l’Upic demani aquesta informació directament al SOC. Tots dos Ajuntaments hi estan d’acord.

Es procedirà a fer l’anàlisi demogràfic amb les dades de què ja es disposa. L’Anna i la Sandra  ens en faran arribar l’esbós abans de la propera trobada.

Es comenta que l’Upic es posarà en contacte amb l’Ajuntament d’Olius per demanar-li les dades que facin falta. La Montse els facilitarà el contacte.

A Solsona es disposa d’un dossier de polígons per tal de definir els polígons d’actuació. La Montse passarà aquest document a l’Upic.

 

 

  1. 2.   Enquesta i entrevistes

 

El Francesc i el Cristian s’han començat a reunir amb empreses de Cardona i tenen previst fer entrevistes amb el personal de l’Ajuntament de Cardona. L’Upic proposa de fer les entrevistes a les persones de la junta de les dues associacions el mateix dia que aquestes tinguin una reunió convocada. Es demanarà a les respectives juntes i donarem resposta a l’Upic. A l’Ajuntament de Solsona es faran les entrevistes el dia 9 de gener.

 

  1. 3.   Aportacions a l’enquesta i carta introductòria

 

El Manel fa unes aportacions a l’enquesta proposada per l’Upic i ens les passarà per correu electrònic per tal que hi poguem dir la nostra. Aquesta tasca es farà en petit comitè i quan tinguem el resultat final el passarem a l’Upic. L’Ajuntament d’Olius demana que li fem arribar el model d’enquesta. Es farà el mateix procediment amb la carta introductòria a totes les empreses. S’acorda que la carta s’enviarà per correu electrònic i per correu ordinari.

L’Ajuntament d’Olius proposa que, per l’enquesta de les empreses del polígon, s’organitzi una jornada en què es reuneixin totes les empreses per tal de donar-les a conèixer. Aquest mateix dia se’ls explicarà el projecte i se’ls farà l’entrevista. Aquesta jornada es proposarà per a finals de gener. A l’Ajuntament de Cardona els sembla molt bona idea i proposen també de fer la jornada amb les empreses de Cardona.

L’Alcalde de Cardona considera molt important d’anar a veure presencialment aquelles empreses que no contestin l’enquesta.

En Cristian proposa dues qüestions més a afegir a l’enquesta: què ens agradaria tenir que no tenim? i, què tenim que no volem perdre?

 

4.   Cens empresarial

 

El Francesc ha demanat el cens d’empreses a la Cambra de Comerç. Aquest llistat es farà arribar a les dues associacions, que faran una criba de les empreses que no estan en funcionament.

   

5.   Accions concretes

 

S’acorda que abans del dia 20 de gener hem de fer les nostres aportacions a l’enquesta i que el dia 7 s’enviarà la carta a totes les empreses. La propera reunió tindrà lloc el dia 20 de gener.

 

 

 

 

 

 

 

  1. 6.   Altres temes

 

Es comenta que a Olius hi ha un propietari que està especulant amb el sòl industrial del polígon i li agradaria tenir un protocol d’actuació per a aquest casos.

També es comenta que hem de treballar el procés per fer arribar la fibra òptica als dos municipis.

L’Ajuntament d’Olius proposa que es tingui com a objectiu clar la creació d’un lloc de treball després d’haver realitzat aquest estudi.

L’Ajuntament de Solsona es posarà en contacte amb la Claustre per tal de regularitzar la incorporació de l’Ajuntament d’Olius.

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.

 

El secretari                                 El president

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>